Civil
  Shri Bindheswar Patra
Chief General Manager (Civil) 
Phone: 2542008
EPABX Extn : 202
Email: cgmcivil2@idco.in

 

Shri Susanta Ku. Barik
Manager (Civil)
  Shri Prasanta Ku. Behera
Manager (Elect)

Shri B. M. Palai
Section Officer
Smt K. Kadambala
Dy. Manager (Arch)
Shri M. N. Mahanta
Joint Manager (Civil)

Shri G. S. Das
Private Secretary
Shri Biswa Ranjan Nayak
Asst. Manager(Lab)
Smt S. P Sarangi
Planning Officer

Smt Sindhulata Barik
Planning Officer
Smt Abharani Mohanty
Planning Officer
Smt Menaka Sahoo
Planning Officer

  Smt S. P. Praharaj
Arch. Assistant (L-I)