English  
ସୂଚନାର ଅଧିକାର ନିୟମ
 

 ଶ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ପ୍ରଧାନ
ସହାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ପିଓସି), ପ୍ରବନ୍ଧନ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ପିଆଇଓ
ଫୋନ୍‍: 
ଇପିଏବିଏକ୍ସ-ଏକ୍ସଟେନ୍‍ସନ୍‍: ୨୦୨,୨୦୬
ଇମେଲ୍‍: idcopio@idco.in 

 

  ଶ୍ରୀ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି
ସହକାରୀ ପି ଆଇ ଓ
ଇପିଏବିଏକ୍ସ-ଏକ୍ସଟେନ୍‍ସନ୍‍: ୬୨୭
ଇମେଲ୍‍: manasranjan.mohanty@idco.in