Previous Next

Land

Sri Saroj Kumar Sethi

CGM(Land)

0674-2544180

EPABX* Extn : 0674-2544180

Fax : 322

Email: [email protected]

Shri Harischandra Rout

Addl. CGM(Land)

EPABX* Extn :

Fax : 508

Email: [email protected]

Smt. Prajna Dhara Mishra

Addl. CGM(Land)

EPABX* Extn :

Fax : 210

Email: [email protected]

Sri Sanjaya Kumar Pratihari

Land Officer

EPABX* Extn :

Fax :

Email: [email protected]

Dr. Swati Mishra

Land Officer

EPABX* Extn :

Fax : 509

Email: [email protected]

Sri Ipsit Kumar Sahoo

Land Officer

EPABX* Extn :

Fax :

Email: [email protected]

Smt. Sipra Sethy

Land Officer

EPABX* Extn :

Fax :

Email: [email protected]

Smt. Hemabanti Patra

Land Officer

EPABX* Extn :

Fax : 601

Email: [email protected]

Dr. Minakhi Das

Land Officer

EPABX* Extn :

Fax :

Email: [email protected]

Smt. Arundhati Patnaik

Land Officer

EPABX* Extn :

Fax :

Email: [email protected]

Shri Umakanta Biswal

Land Officer

EPABX* Extn :

Fax :

Email: [email protected]